Pogoji storitve

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja ZNAKEC (v nadaljevanju podjetje) so sestavni del vseh pogodb med podjetjem in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo s podjetjem. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med podjetjem in stranko. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine podjetja, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med podjetjem in stranko. 

Uporaba pojmov: 

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju s podjetjem, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve podjetja za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga podjetje ponudi stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med podjetjem in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe je blago iz prodajnega asortimana podjetja.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko podjetje odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje podjetje preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka.

Podjetje se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:

 • podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka),
 • kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),
 • informacije o osnovnih lastnostih izdelkov,
 • informacije o dobavljivosti izdelkov,
 • dobavne pogoje,
 • nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,
 • plačilne in dobavne metode,
 • obdobje veljavnosti ponudbe in
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake.

Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

Uporaba splošnih pogojev poslovanja

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med podjetjem in stranko. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev podjetje izrecno izključi v pisni obliki. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in podjetjem. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji podjetja. Če želi stranka poslovno sodelovati s podjetjem in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev. 

Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt. 

S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini podjetja. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Podjetje se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani  www.znakec.si z datumom uveljavitve spremembe. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.znakec.si in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima podjetje pravico, da odstopi od pogodbe. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti podjtetje o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med podjetjem in stranko.

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani podjetja. Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini podjetja lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo podjetja. Podjetje pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi. Podjetje pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in ne vključujejo DDV-ja, ker podjetje ni davčni zavezanec.

Cene

Cene, prikazane na spletnem naslovu podjetja se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku podjetja, ne vključujejo DDV-ja, ker podjetje ni davčni zavezanec. Podjetje bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v kateri bo vidna končna cena za plačilo. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo podjetje stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko podjetje pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe. Veljajo cene, navedene v trenutku oddaje izdelka v nakupovalno košarico, vendar ne dlje kot 7 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje izdelka v košarico do potrditve naročila (v nadaljevanju: »rezervirana cena«). Prodajalec si pridržuje pravico, da čas rezervirane cene v primerih posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij poljubno skrajša, kar navede pri akcijski oziroma promocijski ceni posameznega izdelka.

Pogodba med Družbo in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani na strežniku podjetja. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka.

Izstavljanje računov

Družba pošlje stranki račun za naročeno blago v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov in v tiskani obliki skupaj z izdelkom, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani podjetja.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

Omejitev odgovornosti

Podjetje se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da podjetje ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo podjetje kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Podjetje si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si podjetje pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo podjetje nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani podjetje na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Podjetje si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani podjetja nemudoma obveščena.

Podjetje si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Podjetje pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni. 

Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med podjetjem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja.

Skladno z zakonsko ureditvijo podjetje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@znakec.si

Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 

Spletna prodaja izdelkov

 • Registracija uporabnika

Strankam je omogočeno, da ob oddaji naročila istočasno ustvarijo tudi svoj uporabniški račun z geslom. Uporabniško ime je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku oddaje naročila.

 • Postopek oddaje naročila

V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb »Košarica« nadaljuje s plačilnim postopkom ali nadaljuje z obiskom trgovine.

Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko to stori s klikom na ikono × ob izbranem izdelku. Če želi uporabnik dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na povezavo »nadaljuj z nakupovanjem« in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila. Uporabnik lahko izbira med plačilnimi metodami, navedenimi v zavihku “Dostava in plačilo”.

Uporabnik lahko izbere dostavo s strani dostavne službe Pošta Slovenije. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “zaključi nakup”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@znakec.si

Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu. V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko podjetje kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

Odgovornost za stvarne in pravne napake

Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. 

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru podjetje ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.

Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti podjetje nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.